රුපියල් 20,000 ට POS සිස්ටම් එකක්

ලොව මිලියන ගණනක් වෙළදුන් භාවිතා කරන OS POS දැන් ශ්‍රී ලාංකික ඔබටත්

පද්ධතියේ අන්තර්ගතය

 • තොග කළමනාකරණය - Stock management (Items and Kits)
 • බදු අය කිරීම් - VAT, customer and multi tiers taxation
 • විකුණුම් රෙගිස්ටරය - Sale register with transactions logging
 • මිල කැදව්ම් හා ඉන්වොයිස - Quotation and invoicing
 • සේවක වැටුප් හා වෙනත් වියදම් - Expenses logging
 • ලදුපත්, බිල් හා ඉන්වොයිස මුද්‍රණය, ඉමේල් කිරීම හෝ SMS මඟින් - Receipt and invoice printing and/or emailing
 • බාර් කෝඩ් නිර්මාණය හා මුද්‍රණය - Barcode generation and printing
 • සැපයුම්කාර හා පාරිභෝගික දත්ත සංචිතය - Suppliers and Customers database
 • එකවර ඕනෑතරම් අයට භාවිතය - Multiuser with permission control
 • අවශ්‍ය සියළුම වාර්තා - Reporting on sales, orders, expenses, inventory status
 • භාණ්ඩ ලැබීම් සටහන් - Receivings (GRN)
 • ත්‍යාග පත්‍ර - Giftcard
 • රිවොඩ්ස් - Rewards
 • රස්ටූරන්ට් නම් මේස අනුව - Restaurant tables
 • SMS ඇලට් - Messaging (SMS)
 • සිංහල හෝ English ඇතුළු ඔබ කැමති ඕනෑම භාශාවකින් - Multilanguage
 • වෙබ් බේස් තාක්ෂණය - Web Base Technology
 • වෙළඳ සැලේ වෙන දේවල් ගෙදර ඉදන් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ ඕනෑම උපකරණයකින් බලන්න
 • පැය 24X7X365 සහය සේවය
 • ඉගෙන ගන්න ඕනෑ තරම් වීඩියෝ පාඩම්

 

ඇතුළු දිනෙන් දින අළුත් වන සේවා රැසක්ම දැන් ඔබේ අතට

මේ ඔක්කොම රු 20,000 ට ? අදහන්නත් බෑ නේද?

මිලදී ගන්න කලින් ට්‍රයි කරලා බලන්නත් පුළුවන් හොදේ!

ස්තාපිත කරගන්න දැන්ම අප අමතන්න. KDKTEC – 070 204 2691 දිනේෂ් අමතන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා WWW.KDKTEC.NET වෙබ් අඩවියට අදම පිවිසෙන්න.

We at KDKTEC provide complete POS system for your business. Our POS system can used for any kind of business you have. Including retail shops, super markets, Pharmacies, Hardware’s, Hotel and restaurants and more. The OS POS system is FREE software platform designed and developed by FREE contributor’s at GitHub base on web base technologies such as PHP, MySQL, CodeIgniter and Bootstrap. This software system provide following POS functionalities to shop owners.

Stock management (Items and Kits) Reporting on sales, orders, expenses, inventory status
VAT, customer and multi tiers taxation Receiving’s
Sale register with transactions logging Gift cards
Quotation and invoicing Rewards
Expenses logging Restaurant tables
Receipt and invoice printing and/or emailing Messaging (SMS)
Barcode generation and printing Multilanguage
Suppliers and Customers database Selectable Bootstrap (Bootswatch) based UI themes
Multiuser with permission control Mailchimp integration

reCAPTCHA to protect login page from brute force attacks

 GDPR ready

The software is written in PHP language and it uses MySQL (or MariaDB) as data storage back-end and has a simple but intuitive user interface.
With KDKTEC Open Source Point of Sale System we provide all the infrastructure to run OS POS system on your shops. Our product package include following hardware, software and services to run OS POS in your shop.
Hardware’s - Rs. 1,59,950

 • MICROPOS-Touch POS system with following configuration - Rs.99,500

 

 • CPU - Intel®Celeron® 1037U Dual Core 1.8G ,2M Cache 17W
 • Chipset - Intel Nm70 TDP 4.1W
 • Memory - 4GB DDR3 1333MHz1
 • HDD - MSATA128GB SSD
 • Ethernet - Realtek 8103EL 10/100M Support diskless boot
 • Size/Resolution - 15”TFT-LED/1024X768
 • Backlight/Contrast - 450cd/m2/700:1
 • Touch Screen - 5-wire Resistive Touch Screen/Infrared Touch Screen/True-Flat Capacitive Touch Screen
 • IO ports
  • Com Port - x2 (Check interface pictures)
  • VGA - x1
  • USB - x4
  • Rj45 - x1
  • AC in - x1
  • Audio Jack - MIC in &SPK out
 • Other Information
  • Support OS - Win 7/8/10, POSReady 7,Ubuntu 13.04 LTS
  • Certificates - CE,FCC Class A, ROHS, CB, ISO
  • Working Temperature - O"C-40"C(32°F~104°F)
  • Optional Accessories - LED Customer Display
  • Carton Size(mm) - 425(L)x290(W)x420(H)
  • G.W - 8.5kgs
 • All MICROPOS Products Has 1 Year Abans Warranty island wide
 • MICROPOS-BARCODE SCANNER - Rs.10,950


 • MICROPOS-BARCODE SCANNER Multiline - Rs.32,500


(You can choose either normal or multiline bar code scanner on your choice)


 • MICROPOS-CASH DRAWER - Rs.10,500


 • MICROPOS-THERMAL PRINTER 80MM - Rs.17,500


 • MICROPOS-CUSTOMER DISPLAY - Rs.9,500


 • HP-DESKJET 2132 with Scanner for Report printing - Rs.6,500


 • DCP 650VA UPS - Rs.5,500


Software’s - Rs. 5000 - Onetime payment

 • Latest version of OS POS system software Installation (Current version is 3.2.3) with Sinhala and English Languages Interfaces
 • Apache 2.4.27 Web Server, PHP 7.1.9, MySQL 5.7.19 with WAMP Server 3.1.0 for local installations.

Services

 • Domain name of your choice for online installation - Rs.3500 Per Year
 • Business Web Hosting Account with SSL Certificate for online Installation - Rs.3250 Per Year
 • SMS Alert Sending Feature with Sender ID of your choice - Rs. 2500 Per Month
 • E-Commerce Website development - Rs 27,500 - Onetime payment (This is optional)
 • Staff training plus video tutorials - Rs 5000
 • Annual maintenance fee for website and POS system - 2500 per Year
 • Software customization can be done on your request and charges may varies according to customer requirement.

Total investment for complete package with minimum requirement

No Item name or Description Cost (LKR)
1 MICROPOS-Touch POS system 99,500
2 MICROPOS-BARCODE SCANNER 10,950
3 MICROPOS-CASH DRAWER 10,500
4 MICROPOS-THERMAL PRINTER 80MM 18,500
5 MICROPOS-CUSTOMER DISPLAY 9,500
6 HP-DESKJET 2132 with Scanner for Report printing 6,500
7 DCP 650VA UPS 5,500
8 Latest KDKTEC OS POS Installation + Training. If you have a PC then this is the price you only pay. 20,000
9 Staff training plus video tutorials
5,000
  Total Investment 1,84,950
  Down payment for project deployment - 50% of Total Investment 84,975
  Annual fee for online systems - Optional 6,750
  Annual fee for online systems with SMS alerts - Optional 9,250
  E-Commerce website development onetime payment- Optional 27,500
  Annual maintenance fee for website and POS system 2,500

Payment methods we support - Cash, Bank Deposits, EzCash, mCash and Online Payments.
If you want do payment on custom terms please contact us for discussions.


Use following information to check our online DEMO version of this POS system.

Link: http://pos.kdktec.net 
User Name: demouser
Password: demo@1234


For more information about these system you can always contact KDKTEC via following communication channels:
Contact Person: K Dinesh Kumara
Telephone: 070 204 2691, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: WWW.KDKTEC.NET | WWW.PCWORLD.LK
Social Networks: FB.COM/KDKTEC | YOUTUBE.COM/C/KDKTECICTProfessionalsInSriLanka