ගෙදර ඉදන්ම පොත් කියවා මුදල් උපයන ගමන් ඔබගේ දැනුමත් වර්ධනය කර ගන්න

මේ තමයි KDKTEC ආයතනය ඔබට හදුන්වා දෙන ගෙදර ඉදන්ම කරන්න පුළුවන් අර්ධකාලීන රැකියා අවස්ථාව. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ හරිම සරල දෙයයි.

  1. අප සමඟ ලියාපදිංචි වී ඔබ කැමති පොතක් තෝරා ගන්න.
  2. ඉන් පසුව ඒ පොත කියවන ගමන් ඔයාගේ ජංගම දුරකථනයෙන් පටිගත කරන්න.
  3. ඉන් පසුව ඔබගේ පටිගත කිරීම අපට එවන්න.

ඔබගේ පටිගත කිරීම වෙනුවෙන් අප ආයතනය ඔබට මුදල් ගෙවමි.

හරිම සරලයි.

වැඩි විස්තර සඳහා 070 204 2691 ඔස්සේ අප අමතන්න.