අපගේ People Index (Pi) පද්ධතියට දත්ත ඇතුලත් කර, ඔබ ඇතුලත් කරන සෑම දත්තයකටම රු 5ක් උපයා ගන්න.

මේ සඳහා ඇතුලත් වීමට පහත පියවර අනුගමනය කරන්න;

  1. අපගේ People Index පද්ධතියට පුවේශ වී එහි ලියාපංදිංචි වන්න.
  2. ඔබ ලියාපදිංචි වූ පසු ඔබගේ ඉමේල් ලිපිනයට ලැබෙන උපදෙස් මත ඔබගේ ගිණුම සක්‍රීය කර ගන්න.
  3. අපගේ People Index පද්ධතියට ඇතුළු වී People Index මෙනුවට ගොස් අන්තර්ජාලයෙන් හෝ ඔබ කැමති පොදු දත්ත මූලාශ්‍රයකින් කිසියම් හෝ වෘර්තිකයෙකු පිළිබඳ තොරතුරු සොයාගෙන එම දත්ත People Index පද්ධතියට අතුලත් කරන්න.

විස්තර සඳහා අප අමතන්න.