ගෙදර ඉදන් වැඩ කරන්න

KDKTEC ආයතනයේ දත්ත ඇතුලත් කිරීමේ රැකියා

අංකය රැකියාව විස්තරය වැඩි විස්තර තත්වය
01

දුරකථන අංක ඇතුලත් කිරීම.

දුරකතන අංක Excel ෆයිල් එකක ඇතුලත් කර අපට එවන්න‍.‍ දුරකතන අංක 1000 ක් සඳහා රු 100 ක් ගෙවනු ලැබේ.  උපදෙස්   විවෘර්තයි
02 ඉමේල් ලිපින එකතු කිරීම. ඉමේල් ලිපින එකතු කර ඒවා Excel ෆයිල් එකක ඇතුලත් කර අපට එවන්න‍.‍ ඉමේල් ලිපින 1000 ක් සඳහා රු 100 ක් ගෙවනු ලැබේ.  උපදෙස්   විවෘර්තයි
03 දත්ත ඇතුලත් කර මුදල් උපයන්න. අපගේ People Index පද්ධතියට දත්ත ඇතුලත් කර දත්තයකට රු 5 බැගින් උපයන්න.  උපදෙස්  විවෘර්තයි
04 පොත් කියවා මුදල් උපයන්න. ගෙදර ඉදන්ම පොත් කියවා මුදල් උපයන ගමන් ඔබගේ දැනුමත් වර්ධනය කර ගන්න උපදෙස්  විවෘර්තයි

 

සේවකයෙකු වශයෙන් ලියාපදිංච් වීම සඳහා මෙතන ක්ලික් කරන්න.

ව්‍යාපාරිකයෙක් හෝ ආයතනයක් වශයෙන් සේවාවන් සිදු කර ගැනීම සඳහා ලියාපදිංච් වීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.