ඔබගේ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා වෙබ් හෝස්ටින් සැළැසුමක් තෝරා ගන්න

පුද්ගලික

$ 9/වාර්ෂික

සීමාරිහිත ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

5GB මතක ධාරිතාව

සීමාරහිත කලාප පළල

සීමාරහිත MySQL දත්ත සංචිත

සීමාරහිත වෙබ් ලිපින

Instant Backup උපස්ත කිරීම

නොමිලේ ලබා දෙන සීමාරහිත SSL සහතික

නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, Wordpress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

නොමිලේ ලබාදෙන SEO උපකරණ

පැය 24 X 7 X 365 Online (Online Chat & Email) සහය සේවය

වැඩි විස්තර සදහා

[icebutton link="https://billing.kdktec.net/index.php?_url=/order/personal-hosting-plan" type="btn-large"]ඉල්ලුම් කරන්න[/icebutton]

ව්‍යාපාරික

$ 17.09/වාර්ෂික

සීමාරිහිත ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

15GB මතක ධාරිතාව

සීමාරහිත කලාප පළල

සීමාරහිත MySQL දත්ත සංචිත

සීමාරහිත වෙබ් ලිපින

Instant Backup උපස්ත කිරීම

නොමිලේ ලබා දෙන සීමාරහිත SSL සහතික

නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, Wordpress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

නොමිලේ ලබාදෙන SEO උපකරණ

පැය 24 X 7 X 365 Online (Online Chat & Email, SMS) සහය සේවය

වැඩි විස්තර සදහා

[icebutton link="https://billing.kdktec.net/index.php?_url=/order/business-hosting-plan" type="btn-large"]ඉල්ලුම් කරන්න[/icebutton]

වෘර්තීයමය

$ 20.51/වාර්ෂික

සීමාරිහිත ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

සිමාරහිතයි මතක ධාරිතාව

සීමාරහිත කලාප පළල

සීමාරහිත MySQL දත්ත සංචිත

සීමාරහිත වෙබ් ලිපින

Instant Backup උපස්ත කිරීම

නොමිලේ ලබා දෙන බිලින් පද්ධති

නොමිලේ ලබා දෙන සීමාරහිත SSL සහතික

නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, Wordpress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

නොමිලේ ලබාදෙන SEO උපකරණ

AW Statistics Reports

පැය 24 X 7 X 365 Online (Online Chat & Email, SMS, Call, Team Viewer) සහය සේවය

වැඩි විස්තර සදහා

[icebutton link="https://billing.kdktec.net/index.php?_url=/order/professional-hosting-plan" type="btn-large"]ඉල්ලුම් කරන්න[/icebutton]

රාජ්‍ය වෙබ්අඩවි

$ 196.50/වාර්ෂික

නොමිලේ ලබා දෙන GOV.LK රාජ්‍ය වෙබ් ලිපින

ශ්‍රී ලංකානු (SLT), ඇමැරිකානු හා යුරෝපීය ස්වර් ස්ථාන ( HOSTINGER International Ltd.)

සීමාරිහිත ධාරිතාවයෙන් යුත් සිමාරහිත ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

සිමාරහිතයි මතක ධාරිතාව

සීමාරහිත කලාප පළල

සීමාරහිත MySQL දත්ත සංචිත

AW Statistics Reports

නොමිලේ ලබා දෙන සීමාරහිත SSL සහතික

Domain Privacy, CloudFlare DDOS Protection, SpamAssassin Protection, Protected Directories, IP Deny Manager, SSL/TLS Manager, HotLink Protection, Leech Protection

නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, Wordpress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

නොමිලේ ලබාදෙන SEO උපකරණ

  • මාසික Sitemap Submission for Google, Bing, Yahoo and Ask
  • මාසික Google Blacklist පරීක්ෂාව
  • මාසික Link Building
  • මාසික Listing checking for Google, Bing, Yahoo and Ask

දින 7 කටම වරක් ස්වයංක්‍රීය හා Instant Backups උපස්ත කිරීම

1GB උපරිම තනි ගොනු අප්ලෝඩ් හැකියාව

ගොනු වර්ග අප්ලෝඩ් සීමා නොමැත

උපරිම 128MB PHP ගොනු අප්ලෝඩ් හැකියාව

සීමා රහිත FTP Accounts

සීමා රහිත Sub Domains

සීමා රහිත Park Domains

සීමා රහිත Addon Domains

මසකට වරක් යාවත්කාලිත ClamAV මගින් වෛරස් පරීක්ෂාව

පැය 24 X 7 X 365 Online හා Off-line සහය සේවය (Online Chat & Email, SMS, Call, Team Viewer)

ඔබගේ ඉල්ලීම පරිද වාර්ශික Website ආකෘති යාවත්කාලීන කිරීම්

නිරන්තර Website CMS updating

ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි වෙබ් අඩවි යාවත්කාලීන කිරීම් හා ඉමේල් සේවා පිළිබද වාර්ශික සේවක පුහුණු සැසි

වැඩි විස්තර සදහා

[icebutton link="https://billing.kdktec.net/index.php?_url=/order/personal-hosting-plan" type="btn-large"]ඉල්ලුම් කරන්න[/icebutton]

මාර්ගස්ථ පද්ධති

$ 229.25/වාර්ෂික

නොමිලේ ලබා දෙන GOV.LK රාජ්‍ය වෙබ් ලිපින

ශ්‍රී ලංකානු (SLT), ඇමැරිකානු හා යුරෝපීය ස්වර් ස්ථාන ( HOSTINGER International Ltd.)

සීමාරිහිත ධාරිතාවයෙන් යුත් සිමාරහිත ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

සිමාරහිතයි මතක ධාරිතාව

සීමාරහිත කලාප පළල

සීමාරහිත MySQL දත්ත සංචිත

phpMyAdmin, Remote MySQL Connections

PHP 5.1 - 7.0, Custom PHP Modules/Extensions

CGI Support, Ruby On Rails, GD 2, Image Magick, Curl, Perl, Cron Jobs

Pear and Perl Module Installer

AW Statistics Reports

සීමාරහිත වෙබ් ලිපින

නොමිලේ ලබා දෙන සීමාරහිත SSL සහතික

Domain Privacy, CloudFlare DDOS Protection, SpamAssassin Protection, Protected Directories, IP Deny Manager, SSL/TLS Manager, HotLink Protection, Leech Protection

නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, Wordpress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

නොමිලේ ලබාදෙන SEO උපකරණ

  • මාසික Sitemap Submission for Google, Bing, Yahoo and Ask
  • මාසික Google Blacklist පරීක්ෂාව
  • මාසික Link Building
  • මාසික Listing checking for Google, Bing, Yahoo and Ask

දින 7 කටම වරක් ස්වයංක්‍රීය හා Instant Backups උපස්ත කිරීම

1GB උපරිම තනි ගොනු අප්ලෝඩ් හැකියාව

ගොනු වර්ග අප්ලෝඩ් සීමා නොමැත

උපරිම 128MB PHP ගොනු අප්ලෝඩ් හැකියාව

සීමා රහිත FTP Accounts, Sub Domains, Park Domains, Addon Domains

මසකට වරක් යාවත්කාලිත ClamAV මගින් වෛරස් පරීක්ෂාව

පැය 24 X 7 X 365 Online හා Off-line සහය සේවය (Online Chat & Email, SMS, Call, Team Viewer)

ඔබගේ ඉල්ලීම පරිද වාර්ශික Website ආකෘති යාවත්කාලීන කිරීම්

නිරන්තර Website CMS updating

ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි වෙබ් අඩවි යාවත්කාලීන කිරීම් හා ඉමේල් සේවා පිළිබද වාර්ශික සේවක පුහුණු සැසි

වැඩි විස්තර සදහා

[icebutton link="https://billing.kdktec.net/index.php?_url=/order/personal-hosting-plan" type="btn-large"]ඉල්ලුම් කරන්න[/icebutton]

විශේෂ සැළසුම්

මිලද ඔබට අවශ්‍ය පරිදි

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි මතක ධාරිතාව

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි කලාප පළල

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි MySQL දත්ත සංචිත

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වෙබ් ලිපින

ඔබට අවශ්‍ය පරිදිබිලින් පද්ධති

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සීමාරහිත SSL සහතික

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි, Domain Privacy, CloudFlare DDOS Protection, SpamAssassin Protection, Protected Directories, IP Deny Manager, SSL/TLS Manager, HotLink Protection, Leech Protection

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, Wordpress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි SEO උපකරණ

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි Instant Backups උපස්ත කිරීම

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි පැය 24 X 7 X 365 Online සහය සේවය

වැඩි විස්තර සදහා

[icebutton link="https://billing.kdktec.net/index.php?_url=/order/personal-hosting-plan" type="btn-large"]ඉල්ලුම් කරන්න[/icebutton]

මුදල් ගෙවීමට පෙර ඔබට සියල්ල පරීක්ෂා කළ හැක

වැඩිදුර විස්තර සඳහා ඕනෑම මොහොතක 0702042691 ඔස්සේ දිනේෂ් වෙත SMS පණිවිඩයක් හෝ ඇමතුමක් දෙන්න