ඔබගේ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා වෙබ් හෝස්ටින් සැළැසුමක් තෝරා ගන්න

පුද්ගලික

$ 9/වාර්ෂික

සීමාරිහිත ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

15GB මතක ධාරිතාව

සීමාරහිත කලාප පළල

සීමාරහිත MySQL දත්ත සංචිත

සීමාරහිත වෙබ් ලිපින

Instant Backup උපස්ත කිරීම

නොමිලේ ලබා දෙන සීමාරහිත SSL සහතික

නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, Wordpress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

නොමිලේ ලබාදෙන SEO උපකරණ

පැය 24 X 7 X 365 Online (Online Chat & Email) සහය සේවය

Protected with Imunify360

වැඩි විස්තර සදහා

ඉල්ලුම් කරන්න

ව්‍යාපාරික

$ 17.09/වාර්ෂික

සීමාරිහිත ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

25GB මතක ධාරිතාව

සීමාරහිත කලාප පළල

සීමාරහිත MySQL දත්ත සංචිත

සීමාරහිත වෙබ් ලිපින

Instant Backup උපස්ත කිරීම

නොමිලේ ලබා දෙන සීමාරහිත SSL සහතික

නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, Wordpress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

නොමිලේ ලබාදෙන SEO උපකරණ

පැය 24 X 7 X 365 Online (Online Chat & Email, SMS) සහය සේවය

Protected with Imunify360

වැඩි විස්තර සදහා

ඉල්ලුම් කරන්න

වෘර්තීයමය

$ 20.51/වාර්ෂික

සීමාරිහිත ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

සිමාරහිතයි මතක ධාරිතාව

සීමාරහිත කලාප පළල

සීමාරහිත MySQL දත්ත සංචිත

සීමාරහිත වෙබ් ලිපින

Instant Backup උපස්ත කිරීම

නොමිලේ ලබා දෙන බිලින් පද්ධති

නොමිලේ ලබා දෙන සීමාරහිත SSL සහතික

නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, Wordpress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

නොමිලේ ලබාදෙන SEO උපකරණ

AW Statistics Reports

පැය 24 X 7 X 365 Online (Online Chat & Email, SMS, Call, Team Viewer) සහය සේවය

Protected with Imunify360

වැඩි විස්තර සදහා

ඉල්ලුම් කරන්න

රාජ්‍ය වෙබ්අඩවි

$ 196.50/වාර්ෂික

නොමිලේ ලබා දෙන GOV.LK රාජ්‍ය වෙබ් ලිපින

ශ්‍රී ලංකානු (SLT), ඇමැරිකානු හා යුරෝපීය ස්වර් ස්ථාන ( HOSTINGER International Ltd.)

සීමාරිහිත ධාරිතාවයෙන් යුත් සිමාරහිත ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

සිමාරහිතයි මතක ධාරිතාව

සීමාරහිත කලාප පළල

සීමාරහිත MySQL දත්ත සංචිත

AW Statistics Reports

නොමිලේ ලබා දෙන සීමාරහිත SSL සහතික

Domain Privacy, CloudFlare DDOS Protection, SpamAssassin Protection, Protected Directories, IP Deny Manager, SSL/TLS Manager, HotLink Protection, Leech Protection

නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, Wordpress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

නොමිලේ ලබාදෙන SEO උපකරණ

  • මාසික Sitemap Submission for Google, Bing, Yahoo and Ask
  • මාසික Google Blacklist පරීක්ෂාව
  • මාසික Link Building
  • මාසික Listing checking for Google, Bing, Yahoo and Ask

දින 7 කටම වරක් ස්වයංක්‍රීය හා Instant Backups උපස්ත කිරීම

1GB උපරිම තනි ගොනු අප්ලෝඩ් හැකියාව

ගොනු වර්ග අප්ලෝඩ් සීමා නොමැත

උපරිම 128MB PHP ගොනු අප්ලෝඩ් හැකියාව

සීමා රහිත FTP Accounts

සීමා රහිත Sub Domains

සීමා රහිත Park Domains

සීමා රහිත Addon Domains

මසකට වරක් යාවත්කාලිත ClamAV මගින් වෛරස් පරීක්ෂාව

පැය 24 X 7 X 365 Online හා Off-line සහය සේවය (Online Chat & Email, SMS, Call, Team Viewer)

ඔබගේ ඉල්ලීම පරිද වාර්ශික Website ආකෘති යාවත්කාලීන කිරීම්

නිරන්තර Website CMS updating

ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි වෙබ් අඩවි යාවත්කාලීන කිරීම් හා ඉමේල් සේවා පිළිබද වාර්ශික සේවක පුහුණු සැසි

Protected with Imunify360

වැඩි විස්තර සදහා

ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා අපව අමතන්න

මාර්ගස්ථ පද්ධති

$ 229.25/වාර්ෂික

නොමිලේ ලබා දෙන GOV.LK රාජ්‍ය වෙබ් ලිපින

ශ්‍රී ලංකානු (SLT), ඇමැරිකානු හා යුරෝපීය ස්වර් ස්ථාන ( HOSTINGER International Ltd.)

සීමාරිහිත ධාරිතාවයෙන් යුත් සිමාරහිත ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

සිමාරහිතයි මතක ධාරිතාව

සීමාරහිත කලාප පළල

සීමාරහිත MySQL දත්ත සංචිත

phpMyAdmin, Remote MySQL Connections

PHP 5.1 - 7.0, Custom PHP Modules/Extensions

CGI Support, Ruby On Rails, GD 2, Image Magick, Curl, Perl, Cron Jobs

Pear and Perl Module Installer

AW Statistics Reports

සීමාරහිත වෙබ් ලිපින

නොමිලේ ලබා දෙන සීමාරහිත SSL සහතික

Domain Privacy, CloudFlare DDOS Protection, SpamAssassin Protection, Protected Directories, IP Deny Manager, SSL/TLS Manager, HotLink Protection, Leech Protection

නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, WordPress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

නොමිලේ ලබාදෙන SEO උපකරණ

  • මාසික Sitemap Submission for Google, Bing, Yahoo and Ask
  • මාසික Google Blacklist පරීක්ෂාව
  • මාසික Link Building
  • මාසික Listing checking for Google, Bing, Yahoo and Ask

දින 7 කටම වරක් ස්වයංක්‍රීය හා Instant Backups උපස්ත කිරීම

1GB උපරිම තනි ගොනු අප්ලෝඩ් හැකියාව

ගොනු වර්ග අප්ලෝඩ් සීමා නොමැත

උපරිම 128MB PHP ගොනු අප්ලෝඩ් හැකියාව

සීමා රහිත FTP Accounts, Sub Domains, Park Domains, Addon Domains

මසකට වරක් යාවත්කාලිත ClamAV මගින් වෛරස් පරීක්ෂාව

පැය 24 X 7 X 365 Online හා Off-line සහය සේවය (Online Chat & Email, SMS, Call, Team Viewer)

ඔබගේ ඉල්ලීම පරිද වාර්ශික Website ආකෘති යාවත්කාලීන කිරීම්

නිරන්තර Website CMS updating

ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි වෙබ් අඩවි යාවත්කාලීන කිරීම් හා ඉමේල් සේවා පිළිබද වාර්ශික සේවක පුහුණු සැසි

Protected with Imunify360

වැඩි විස්තර සදහා

ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා අපව අමතන්න

විශේෂ සැළසුම්

මිලද ඔබට අවශ්‍ය පරිදි

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඊ-ලිපින (POP, SMTP, IMAP, E-mail forwarders, Auto Responders SpamAssassin Protection, Mail Forwarding)

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි මතක ධාරිතාව

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි කලාප පළල

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි MySQL දත්ත සංචිත

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වෙබ් ලිපින

ඔබට අවශ්‍ය පරිදිබිලින් පද්ධති

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සීමාරහිත SSL සහතික

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි, Domain Privacy, CloudFlare DDOS Protection, SpamAssassin Protection, Protected Directories, IP Deny Manager, SSL/TLS Manager, HotLink Protection, Leech Protection

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වෙබ්සයිට් බිල්ඩස් (RvSiteBuilder Pro, Zyro SiteBuilder, Softaculous installer, WordPress ready, Joomla ready, osCommerce ready)

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි SEO උපකරණ

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි Instant Backups උපස්ත කිරීම

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි පැය 24 X 7 X 365 Online සහය සේවය

Protected with Imunify360

වැඩි විස්තර සදහා

ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා අපව අමතන්න

මුදල් ගෙවීමට පෙර ඔබට සියල්ල පරීක්ෂා කළ හැක

වැඩිදුර විස්තර සඳහා ඕනෑම මොහොතක පහත නාලිකා ඔස්සේ අපගේ සහය සේවය අමතන්න.

අප සහය දක්වන ගෙවීම් ක්‍රම | Payments Methods We Support

            

Call | SMS | WhatsApp | Email | Chat Live Through Our Support Hotlines for More Information.

Call, SMS, and WhatsApp to 070 204 2691

Emails to [email protected] 

Live Chat Button is placed in the right bottom corner.